Onze visie

illustratie7

Kinderen willen twee dingen weten: ‘Mag ik hier zijn?’ en ‘Mag ik zijn wie ik ben?’ Bij Kleinlab geven we antwoord op die vragen door altijd kindvolgend te werken. We gaan ervan uit dat ieder mens (en dus ook ieder kind) in wezen weet wat hij nodig heeft; niet alleen om te overleven, maar ook voor de meest gunstige lichamelijke, emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Als wij erop vertrouwen dat zij zelf weten wat ze nodig hebben, leren de kinderen ook zichzelf te vertrouwen. Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen en een eigen wil. Bij Kleinlab willen we dat kinderen opgroeien tot autonome individuen, mensen die hun eigen keuzes kunnen maken. Dat kan alleen als we hun eigenheid respecteren.

Onze kindvisie is onder meer geïnspireerd door de Reggio Emilia-pedagogiek van Loris Malaguzzi, de methodes van Emmi Pikler, Aletha Solter en Maria Montessori, en de ideeën van Janusz Korczak en Rudolf Steiner.

Bij Kleinlab zien wij ieder kind als ‘rijk’: competent, krachtig en intelligent. Jonge kinderen zijn onderzoekers en makers: zij geven zelf vorm aan hun eigen ontwikkeling. Ze zoeken naar betekenissen en onderzoeken hun wereld met alles wat in hen zit. ‘Creativiteit’ en ‘ontdekken’ zijn kernbegrippen in onze visie.

Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt voor ons een cruciaal uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans hebben om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Omdat geen twee kinderen hetzelfde zijn, zijn wij steeds op zoek naar wat ieder specifiek kind nodig heeft.

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de invulling van het dagelijkse programma van Kleinlab: de jonge onderzoeker, het kind als individu, de ruimte als pedagoog, een liefdevolle benadering, kijk & ontdek, verbonden met thuis en vrije beweging.


de-jonge-onderzoekerWij passen elementen van de Reggio Emilia-benadering toe in ons kinderdagverblijf. Deze benadering gaat ervan uit dat alle mensen in aanleg geboren worden als kleine onderzoekers, die nieuwsgierig en onbevangen de alledaagse werkelijkheid willen leren kennen. Door kinderen de ruimte te geven en het vertrouwen om hun eigen mogelijkheden volledig te ontwikkelen, ontstaat een wereld van verbeelding, logica en creativiteit. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. De volwassenen die belast zijn met opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een bepaald moment zijn, en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen aan te bieden.


het-kind-als-individuIeder kind is uniek, het wil zijn eigen wereld bouwen en dient als zodanig in zijn eigenheid te worden geaccepteerd en gerespecteerd, zodat de mogelijkheden zichzelf te zijn zo optimaal mogelijk benut worden. Dit houdt in dat we het kind als individu benaderen, door aan te sluiten bij zijn individuele behoeften. We gaan in op de eigen initiatieven van het kind, maar laten hem ook profiteren van de toegevoegde waarde van het samenzijn in een groep. Het kind leert zo om met andere kinderen en volwassenen om te gaan.


ruimte-als-pedagoogKleinlab biedt een omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt, want ook een ruimte heeft een pedagogische functie. We laten de inrichting aansluiten op de belevingswereld van de kinderen en kiezen bewust voor een frisse uitstraling. Zorg voor kinderen is onlosmakelijk verbonden met de zorg voor de omgeving waarin zij opgroeien. Ook werken we aan een huiselijke, ontspannen sfeer; een bos bloemen op tafel, kunstwerkjes aan de muur. Naast de groepsruimtes biedt Kleinlab een aantal gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een kinderatelier en speelruimte.


Voor ons is het noodzakelijk dat een kind zich veilig, vertrouwd en liefdevol benaderd voelt, zowel in de omgeving als in de relatie met groepsgenoten en de pedagogisch medewerkers. Daardoor krijgt een kind meer zelfvertrouwen. Bij Kleinlab worden de kinderen opgevangen door deskundige leidsters, die vanuit een pedagogische visie een warme en liefdevolle omgeving scheppen. Met oprechte betrokkenheid en aandacht voor ieder kind geven zij op professionele wijze vorm aan de opvang van de kinderen.


 

Kenmerkend in Kleinlab zijn de op de Reggio Emilia-benadering gebaseerde verschillende rollen en functies van de pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun rol als opvoeder en pedagoog. Ze scheppen voorwaarden waarbinnen de kinderen samen kunnen spelen, werken en leren, maar houden zich tijdens dit proces op de achtergrond, zodat de kinderen zich vrij kunnen ontplooien. Ze zien zichzelf ook als onderzoekers en documenteren wat de kinderen in hun groep bezighoudt en hoe de volwassenen daar zinvol op in kunnen spelen.


 


verbonden-met-thuisEen goede relatie tussen ouders en Kleinlab is van groot belang voor het kind. Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te stellen van dat wat het kind heeft meegemaakt. Ouders en leidsters zijn zo beter in staat het kind te begrijpen. Kleinlab zorgt ervoor dat ook de ouders zich helemaal welkom voelen in het kindercentrum. De oudercommissie vervult een belangrijke rol binnen de organisatie en stelt de ouders in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en het kwaliteitspeil. Dit samenspel is onmisbaar bij het streven naar de best mogelijke kwaliteit voor onze dienstverlening.


vrije-bewegingKleinlab kent een op het kind en de groep afgestemd dagritme, waarbinnen elk kind de juiste zorg krijgt. Kinderen voelen zich veilig en geborgen als ze kunnen rekenen op onze zorg en aandacht volgens een terugkerend patroon. Vanuit die veiligheid kunnen ze op onderzoek uit.

We laten de kinderen daarin vrij: we werken niet met thema’s, voorbeelden of opdrachten.

Voor onze volledige pedagogische visie kun je ons Pedagogisch beleidsplan KDV of ons Pedagogisch beleidsplan BSO opvragen.

 

@