Groepen

Ieder kind verdient een plek waar hij met plezier naartoe gaat – omdat hij er kan spelen en de wereld kan ontdekken, omdat hij er samen kan zijn met andere kinderen en omdat zijn eigenheid er gerespecteerd wordt. Met Kleinlab creëren we zo’n plek.

Binnen Kleinlab bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.


Kinderdagverblijf

Op ons kinderdagverblijf (KDV) vangen we dagelijks maximaal 39 kinderen op, in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. We kiezen bewust voor een relatief klein aantal kinderen om de kwaliteit van onze dienstverlening en de huiselijke sfeer te waarborgen. Klik hier voor onze virtuele rondleiding.

Ons KDV bestaat uit 3 horizontale groepen: de babygroep (voor kinderen van 10 weken tot 1,5 jaar oud), de dreumesgroep (1,5 tot 3 jaar) en de peutergroep (3 tot 4 jaar). In een horizontale groep kunnen we leeftijdsgebonden activiteiten met de kinderen ondernemen en ze meer veiligheid bieden.

Op iedere groep zetten we dagelijks 3 vaste pedagogisch medewerkers in, in diensten van 6, 7 en 8 uur. Met dit extra personeel kunnen we de kinderen meer zorg, aandacht en veiligheid geven.

Via onderstaande links vind je meer informatie over de verschillende groepen:
De babygroep KDV (4 maanden – 1,5 jaar)
De dreumesgroep KDV (1,5 – 3 jaar)
De peutergroep KDV (3 – 4 jaar)Buitenschoolse opvang

We bieden bij Kleinlab ook buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen vanaf 4 jaar, die naar een van de volgende scholen in Amsterdam Noord gaan:

  • Dalton-basisschool de IJsbreker
  • Openbare Basisschool Overhoeks
  • Jenaplan-basisschool de Biënkorf
  • Jenaplan-basisschool het Wespennest
  • Vrijeschool Kairos
  • klein Amsterdam

Gaat je kind naar een van de Montessori Azalea-scholen of naar Waldorf aan de Werf, dan kun je je kind wel aanmelden voor de wachtlijst.

We bieden op dit moment voor kinderen van Montessori Azalea die ouder zijn dan 6 jaar de mogelijkheid voor opvang op woensdag en vrijdag. We kunnen de kinderen echter niet ophalen bij school. De ouders moeten zelf het vervoer van school naar Kleinlab organiseren. Heb je interesse in opvang onder deze voorwaarden, dan kun je je kind aanmelden voor buitenschoolse opvang (BSO) bij Kleinlab.

We hopen in de komende jaren met deze scholen een (volledige) samenwerking aan te gaan. Voorlopig is dat echter nog niet het geval.


Buitenschoolse opvang vindt tijdens reguliere schoolweken plaats in de middaguren. Op studiedagen en tijdens schoolvakanties zijn we de hele dag geopend.


De BSO bestaat uit 3 horizontale groepen, waar we leeftijdgebonden activiteiten aanbieden: de onderbouwgroep (voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud), de tussenbouwgroep (6 tot 8 jaar) en de bovenbouwgroep (8 tot 12 jaar). We vangen met 9 vaste pedagogische medewerkers maximaal 90 kinderen op.

Via onderstaande links vind je meer informatie over de verschillende groepen:
De onderbouwgroep (4 – 6 jaar)
De tussenbouwgroep (6 – 8 jaar)
De bovenbouwgroep (8 – 12 jaar)


Vervoer van school naar Kleinlab

Bij Kleinlab houden we het vervoer zo veel mogelijk in eigen hand. We vinden het belangrijk dat de kinderen worden opgehaald door onze eigen pedagogisch medewerkers. De overgang van school naar Kleinlab is een belangrijk moment op de dag; dat vraagt om de juiste pedagogische begeleiding en een vertrouwd gezicht. We hebben eigen, duidelijk herkenbare bussen die 100% elektrisch rijden. In uitzonderlijke gevallen moeten we extra bussen inzetten. In die gevallen werken we samen met een vast vervoersbedrijf. Ook dan rijdt er altijd een van onze eigen medewerkers mee.

We hebben met ouders afspraken gemaakt over hoe het geregeld is als een kind eerder of later moet worden opgehaald, en over het afmelden als een kind ziek is. Die afspraken vind je hier.


Zelfstandig naar Kleinlab

Loopt of fietst jouw kind al zelf naar school? Dan is het misschien ook logisch dat hij of zij zelfstandig naar Kleinlab komt. Voor kinderen is in hun eentje op pad gaan een belangrijke stap in hun ontwikkeling.

Wanneer je kind op school zit, is de school verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor Kleinlab: als je kind bij ons is, kun je erop vertrouwen dat wij op hem of haar passen. Maar onderweg van school naar Kleinlab, of van Kleinlab naar huis, ben jij als ouder verantwoordelijk. Daarom moet je het ons schriftelijk laten weten dat jij het goed vindt dat je kind zonder begeleiding naar ons toe komt.


Doorstromen op de BSO

We krijgen regelmatig vragen van kinderen en ouders over het doorstromen naar de volgende BSO-groep. We willen je in deze brief graag uitleg geven over hoe we het doorstromen bij Kleinlab hebben georganiseerd.

De onderbouwgroep (OB) is onze kleutergroep. We vangen hier kinderen op van 4 tot 6 jaar. De inrichting van de groep en het aanbod van activiteiten is afgestemd op deze leeftijdsgroep. We streven ernaar kinderen door te laten stromen naar de tussenbouwgroep (TB) als ze tussen de 6 en de 6,5 jaar zijn.

Op de TB vangen we kinderen op tussen de 6 en 8 jaar. Het aanbod verandert op deze groep; zo zijn er meer boeken die de kinderen zelf kunnen lezen, zijn er ingewikkeldere spelletjes en is er speelgoed met kleinere onderdelen. We streven ernaar kinderen door te laten stromen naar de bovenbouwgroep (BB) als ze tussen de 8 en de 8,5 jaar zijn.

De bovenbouwgroep is voor de 8-plussers. Deze groep heeft een rijk aanbod dat aansluit bij de interesses van grotere kinderen. Veel kinderen blijven hier tot ze 10 of 11 zijn, soms zelfs tot ze naar de middelbare school gaan.

Op de OB en de TB blijven kinderen dus ongeveer gedurende ongeveer 2 jaar, op de BB soms 3 of zelfs 4 jaar. Kinderen komen over het algemeen met de jaren steeds minder dagen naar Kleinlab, bijvoorbeeld omdat ze op een club (sport, muziek) gaan, of omdat ze steeds vaker alleen naar huis mogen na school. Dat is logisch en goed: kinderen worden steeds zelfstandiger en ouders hebben daardoor minder opvang nodig.

Omdat de kinderen op een bepaalde leeftijd doorstromen (en niet bijvoorbeeld aan de hand van de groep op de basisschool), is de doorstroming een behoorlijke puzzel; alle kinderen komen immers op een ander moment op de leeftijd voor de volgende groep. Ze komen bovendien allemaal op andere dagen, en daarin verandert door de jaren heen ook vaak het een en ander: ze komen minder, meer of op andere dagen.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Wanneer een overgang naar de volgende groep het meest passend is, kan enorm verschillen. Elke maand bespreken de kindplanner en de coördinatoren van de groepen alle kinderen die op de leeftijd komen om door te stromen. We overleggen dan of een kind eraan toe is, of het eventueel samen met een vriend of vriendin kan doorstromen en of er ruimte is op de volgende groep.

Soms wordt een groep op een of meer dagen erg vol. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms wil een grote groep kinderen ineens wisselen van of naar een bepaalde dag omdat de voetbal- of hockeytraining na een vakantie op andere dag is gepland. Soms ontstaat er een sterke band tussen een groep Kleinlab-kinderen die op dezelfde dag komen (of willen komen). Soms is het ook gewoon toeval dat een dag erg vol wordt. Als een of meer dagen erg vol worden, kan dat de doorstroming tijdelijk lastiger maken.

Bij de planning houden we uiteraard zo veel mogelijk rekening met de doorstromers. We plannen alle BSO-kinderen (vaak al vanaf de KDV-tijd) op hun vaste dagen in tot hun 12e verjaardag. Zo zijn ouders er zeker van dat ze zo lang ze willen opvang hebben op de gewenste dagen. Die vaste dagen veranderen door de jaren heen dus wel vaak behoorlijk (minder/ meer/ andere dagen). Dat heeft een effect op de bezetting van de huidige groep, maar ook op die van de toekomstige groepen. Soms is dat effect pas na een aantal jaar merkbaar.

We gaan bovendien uit van een natuurlijke uitstroom van kinderen op de BB. We weten dat veel kinderen op een gegeven moment minder dagen gaan komen of helemaal stoppen. Wanneer dat moment komt is echter per kind verschillend, waardoor we dat moeilijk kunnen voorspellen. Hierdoor kunnen met name op de BB (maar ook op de TB) erg volle en erg lege dagen ontstaan. Als er grote verschillen zijn in de bezetting van de verschillende dagen, maakt dat het doorstromen ook lastig, omdat veel kinderen meer dan 1 dag afnemen. Kinderen blijven op een groep tot ze op al hun vaste dagen kunnen doorstromen naar de volgende groep. We hebben in het verleden geëxperimenteerd met het laten doorstromen op slechts 1 dag, maar dat geeft veel onrust, zowel bij het kind zelf als op de groep.

Om de opvang voor alle ouders betaalbaar te houden, is het belangrijk om de groepen goed gevuld te houden. We bieden onze medewerkers vaste uren op vaste dagen op vaste groepen. Wij vinden dit een voorwaarde voor de emotionele veiligheid van de kinderen én voor het werkplezier van onze medewerkers. We passen hun contracten dus niet aan de veranderende groepsgrootte aan, maar proberen de groepsgroottes zo stabiel mogelijk te houden. Als we voor ieder kind een doorlopende plek zouden vrijhouden, vallen er gaten in de bezetting. Het wordt dan op sommige dagen te rustig, zeker op de BB; kinderen komen immers over het algemeen steeds minder dagen.

Bij de planning maken we steeds een afweging tussen de benodigde plekken en de verwachte beschikbaarheid. We plannen overgangen zo’n 3 maanden vooruit in. Veel verder vooruit plannen heeft geen veel zin, omdat er eigenlijk altijd te veel verandert, zowel op de groep als in de ontwikkeling van individuele kinderen. We kijken bij het plannen natuurlijk veel verder in de tijd, maar we leggen een overgangsdatum pas definitief vast als deze binnen 3 maanden gaat plaatsvinden. We zien een overbezetting dus wel ver van tevoren aankomen, maar meestal heeft die zich vanzelf opgelost tegen de tijd dat het zo ver is. Een enkele keer is dat niet zo. Dit bespreken we dan in het maandelijkse overleg.

In veruit de meeste gevallen verloopt de doorstroming gelukkig soepel en merken kinderen en ouders niets van eventuele knelpunten op bepaalde dagen. Een enkele keer ligt dat dus anders. Vorig jaar hadden we op de BB gedurende een aantal maanden te maken met grote drukte op de vrijdag. Op de TB was (en is) dit juist een erg rustige dag. Op dit moment hebben we op de BB al een tijdje grote drukte op de dinsdag en sinds kort ook op de donderdag. TB-kinderen die op deze dagen komen, moeten soms langer wachten om door te stromen dan zij en wij zouden willen. Het is altijd vervelend als een kind eraan toe is om door te stromen en dat nog niet kan. We proberen dit dan ook tot een minimum te beperken. Ook kan een knelpunt op de BB ervoor zorgen dat de doorstroming van OB naar TB lastiger wordt; de kinderen die niet kunnen doorstromen naar de BB blijven immers langer op de TB. We doen er daarom altijd alles aan om drukte op een bepaalde dag zo snel mogelijk op te lossen. Helaas lukt dat niet altijd meteen.

@